Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Interventio BV. Erfrecht. Mediation. Vertrouwenspersoon. Levenstestament. ErfrechtExecuteur. Interventio. Algemene Voorwaarden Interventio BV

i) Toepasselijkheid
1) Deze Algemene Voorwaarden van zijn van toepassing op elke opdracht, overeenkomst, overeenstemming of andere rechtsgeldige handeling tussen Interventio BV en een wederpartij, hierna te noemen: de opdrachtgever;
2) De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle werkzaamheden namens Interventio BV verricht of te verrichten door Derden;
3) Hetgeen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden geldt mede ten behoeve van de (rechts)personen die voor Interventio BV werkzaam zijn of zijn geweest in relatie tot opdrachtgever, respectievelijk voor alle personen voor wier handelen Interventio BV aansprakelijk zou kunnen zijn;
4) Niet alleen Interventio BV maar ook Derden die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen;
5) De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn nadrukkelijk uitgesloten.

ii) Definities
1) Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;
2) Derden: (rechts)personen die buiten de rechtsverhouding staan en in beginsel daarmee niets te maken hebben;
3) Dienst(en): werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht in het kader van advisering, ad-interim management, coaching, consultancy, intervisie, mediation, supervisie, training en vertrouwenspersoon;
4) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van Diensten;
5) Opdrachtnemer: Interventio BV, gevestigd te Amsterdam onder Kamer van Koophandel nummer: 77806824;
6) Overeenkomst: de opdracht, overeenkomst, overeenstemming of andere rechtsgeldige handeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan Opdrachtnemer Diensten verleent, alsmede iedere wijziging, aanvulling of (stilzwijgende) verlenging van de Overeenkomst;
7) Partijen: de betrokken Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
8) Toevoeging: de door de Raad van Rechtsbijstand gefinancierde rechtsbijstand;

iii) Algemeen

Interventio BV zal als Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst, de overeengekomen werkzaamheden zoveel als mogelijk uitvoeren met in achtneming van de zorg van een goed opdrachtnemer.

iv) Overeenkomst
1) De opdracht tussen de Opdrachtgever en Interventio BV als Opdrachtnemer is een Overeenkomst van opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle Overeenkomsten zijn inspannings-verbintenissen en geen resultaatsverbintenissen;
2) De uitvoering van een Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de Overeenkomst en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

v) Afzeggen
Het afzeggen of verplaatsen van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren. Verzuimde of niet tijdig afgezegde afspraken worden volgens het tarief in rekening gebracht.

vi) Honorarium
1) De in rekening te brengen tarieven voor de geleverde of te leveren diensten volgens de Overeenkomst worden, behoudens (tussentijdse) tariefaanpassingen, telkens per 1 januari aangepast.
2) Betaling van iedere factuur door de Opdrachtgever dient te geschieden binnen de onder facturering vermelde termijn. Na afloop van die termijn wordt de Opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij de Opdrachtgever schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Bij gebreke van tijdige betaling is sprake van verzuim en kan aan de Opdrachtgever een rente in rekening worden gebracht van 1% per maand. Indien na te zijn aangemaand geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten;
3) Bij niet betaling of als niet betaald dreigt te worden van de in de Overeenkomst genoemde geleverde Diensten van Interventio BV als Opdrachtnemer, is Interventio BV als Opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van ieder aansprakelijkheid van Interventio BV als Opdrachtnemer voor schade die daardoor mocht ontstaan.

vii) Facturering
1) Werkzaamheden van Interventio BV als Opdrachtnemer worden maandelijks gefactureerd overeenkomstig het uurtarief geldend als bij de uitvoering van de Dienst.
2) Kosten die niet in het uurtarief zijn verwerkt zal Interventio BV als Opdrachtnemer doorbelasten aan de Opdrachtgever;
3) Voorts komen voor rekening van de Opdrachtgever alle overige directe en indirecte kosten zoals eventuele huur van ruimtes, parkeerkosten, reiskosten gerekend buiten een straal van 20 km vanaf Amsterdam, Zeeburgereiland, porti, koerier kosten, vertaalkosten, kosten van een beëdigd tolk, en kosten van eventuele bij de Overeenkomst (na overleg met Partijen) ingeschakelde Derden zoals een advocaat, executeur, jurist, familielid, makelaar, notaris, en bijvoorbeeld taxateur noodzakelijk geacht voor de door Interventio BV als Opdrachtnemer verleende diensten;
4) Al deze kosten worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting;
5) Alle factuurbedragen zullen voor zover van toepassing, worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting
6) Betaling door de Opdrachtgever geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.

viii) Voorschot
Interventio BV als Opdrachtnemer is gerechtigd om een voorschot aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Bij het indienen van de laatste factuur van de Overeenkomst waarop de betaling van het voorschot van toepassing is, wordt dit voorschot verrekend.

ix) Aansprakelijkheid
1) Iedere aansprakelijkheid van Interventio BV als Opdrachtnemer die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond zoals bijvoorbeeld ten onrechte weigering van dienstverlening en hieruit voortvloeiende schade, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheid verzekeraar uitgekeerde bedrag;
2) Als de verzekeraar niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die in verband staat met de Overeenkomst beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden, waarmee de schade is ontstaan, door de Opdrachtgever is betaald. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om voor dit bedrag Interventio BV als Opdrachtnemer aansprakelijk te stellen;
3) Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, of de bestuurder van de vennootschap is uitgesloten. Indien van toepassing kunnen de genoemde werknemers en/of de bestuurder zich te allen tijde beroepen op dit bedongen Derdenbeding.
4) Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Interventio BV als Opdrachtnemer aansprakelijk is. Dit geldt ook als een Derde schadevergoeding vordert op grond van een van de Opdrachtgever overgenomen of verkregen recht;
5) De Opdrachtgever vrijwaart Interventio BV als Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van Derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de Overeenkomst die voor de Opdrachtgever zijn of worden verricht;
6) Twaalf maanden nadat de Diensten volgens Overeenkomst zijn verricht, vervallen alle aanspraken van de Opdrachtgever die betrekking heeft op deze Diensten.

x) Elektronische communicatiemiddelen
Indien de communicatie tussen Interventio BV als Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gebeurt door middel van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, zullen de Partijen zorgdragen voor standaard virusprotectie. Geen van beide Partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd tenzij de Opdrachtgever voor de verzending van enig specifiek bericht uitdrukkelijk heeft verzocht gebruik te maken van encryptiemogelijkheden.

xi) Terbeschikkingstelling van informatie
1) De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Interventio BV als Opdrachtnemer nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomstopdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen;
2) De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever;
3) De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Interventio BV als Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de Opdrachtgever verzoekt, worden de ter beschikking gestelde originele bescheiden aan de Opdrachtgever geretourneerd;
4) Indien de Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en/of bescheiden niet tijdig verschaft nadat hierom is verzocht door Interventio BV als Opdrachtnemer, is Interventio BV als Opdrachtnemer gerechtigd de opdracht onmiddellijk op te schorten c.q. te beëindigen zonder schadeplichtig te worden.

xii) Beveiliging gegevens
1) Interventio BV als Opdrachtnemer neemt bij de beveiliging van de gegevens van de Opdrachtgever en van Derden de zorg in acht die gegeven de omstandigheden van Interventio BV als Opdrachtnemer mag worden verwacht. Interventio BV als Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade als gevolg van onbevoegde toegang, ongeacht of het verlies en/of de schade het gevolg is van de verzending van deze gegevens;
2) De Opdrachtgever verleent toestemming om in verband met de Overeenkomst binnen Interventio BV als Opdrachtnemer de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de Overeenkomst;
3) De Opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder telefoon, WhatsApp en e-mail. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongecodeerd wat van invloed kan zijn op de veiligheid van het communicatiemiddel.

xiii) Ingeschakelde Derden
1) Wanneer Interventio BV als Opdrachtnemer bij de uitvoering van Overeenkomst Derden, zoals een advocaat, executeur, jurist, familielid, makelaar, notaris, en bijvoorbeeld taxateur inschakelt en die niet behoren tot de Diensten van Interventio BV als Opdrachtnemer, wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze Derden. Indien dergelijke Derden werkzaamheden verrichten die doorgaans door Interventio BV als Opdrachtnemer zelf worden verricht, dan is hetgeen benoemd onder “Aansprakelijkheid” van toepassing;
2) Bij de uitvoering van een Overeenkomst is Interventio BV als Opdrachtnemer gerechtigd Derden in te schakelen. Interventio BV als Opdrachtnemer is door de Opdrachtgever gemachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van deze Derden te aanvaarden. Interventio BV als Opdrachtnemer is voor de gedragingen en/of de tekortkomingen van deze Derden niet aansprakelijk;
3) Interventio BV als Opdrachtnemer zal bij de keuze van deze Derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten en, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, overleg met de Opdrachtgever plegen;
4) De opdrachtgever vrijwaart Interventio BV als Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van Derden alsmede de door Interventio BV als Opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken op enige wijze samenhangen met of voortvloeien uit de door Interventio BV als Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

xiv) Beëindiging
Ieder der Partijen kan slechts door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de Overeenkomst beëindigen. De Opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte Diensten.

xv) Klachtenregeling
Interventio BV als Opdrachtnemer maakt gebruik van de volgende Klachten- en Geschillenregelingen die van toepassing zijn volgens de in de Overeenkomst geleverde Dienst(en):
i) Coaching: Klachtenreglement – CSR Centrum
ii) Mediation: Stichting Kwaliteit Mediators – MfN
iii) Register Executeur: Stichting RegisterExecuteur – InterFin
iv) Vertrouwenspersoon: Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht – LVV

De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling komt tot stand door ondertekening of akkoordverklaring van de Overeenkomst en deze van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden.

xvi) Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Alle geschillen tussen de Partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig met ingang van 9 april 2020.