Levenstestament – vraag en antwoord:

Wat is een levenstestament?
Kort samengevat is een levenstestament een volmacht om dingen te regelen tijdens het leven maar wanneer iemand geestelijk of lichamelijk hier niet meer tot in staat is. Een levenstestament heeft als doel bepaalde zaken vast te leggen en te regelen in het geval een situatie zich voor doet waarin de desbetreffende persoon zelf deze beslissingen niet meer kan nemen. Hierbij valt te denken aan een zwaar ongeluk, een hersenbloeding of bijvoorbeeld dementie.

Wat wordt geregeld in een levenstestament?

In een levenstestament wordt uitgebreid vastgelegd wie als gevolmachtigde namens de desbetreffende persoon beslissingen mag nemen, waarvoor deze gevolmachtigde mag optreden en tot hoever. Dit kan een vertrouwenspersoon zijn als gevolmachtigde maar ook per onderwerp een gevolmachtigde die beslissingen mag nemen. Bijvoorbeeld een gevolmachtigde v.w.b. financiële beslissingen, een gevolmachtigde ten aan zien van de belastingaangifte, een gevolmachtigde voor persoonlijk zaken en verzorging en een gevolmachtigde voor medische aangelegenheden. Een levenstestament regelt zeer uitgebreid hoe om te gaan met vooraf vastgelegde wensen en voorkeuren.

Hoe en wie wordt benoemt in een levenstestament?

Gezien een levenstestament zeer persoonlijke en intiem is, worden over het algemeen partners en/of kinderen als gevolmachtigden benoemt. Natuurlijk kunnen ook andere personen uit de familie, vrienden of professionele hulpverlening worden benoemt.

Het benoemen van de gevolmachtigden wordt meestal vastgelegd via de notaris in een levenstestament. Om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen kan er een toezichthouder worden aangesteld. Het bijkomende nut van een toezichthouder is risicobeperking en ruggespraak bij ingrijpende beslissingen.
Van wezenlijk belang is het aspect vertrouwen van degene die als gevolmachtigde wordt benoemt en de desbetreffende zaken gaat behartigen.

Wanneer gaat een levenstestament van kracht?

Er is geen bepalende factor van wanneer een levenstestament van kracht gaat. Het kan ingaan vanaf het ondertekenen bij een notaris, bij het gebeuren van de gevreesde situatie waarin het levenstestament heeft voorzien of bijvoorbeeld het vaststellen van een arts van onwilsbekwaamheid. Het bepalen van wanneer het levenstestament in werking treedt, is voor iedereen verschillend en kan worden omschreven in het vastleggen van het levenstestament.
Wat is het verschil tussen een testament en levenstestament?

Een levenstestament is van toepassing tijdens het leven en eindigt bij overlijden. Een testament treedt in werking na het overlijden. De benoemde gevolmachtigde(n) zijn na het overlijden dan ook niet meer bevoegd om namens de desbetreffende persoon te handelen. Mocht er in het testament een executeur zijn benoemd dan is deze na het overlijden bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen.

Wie worden geïnformeerd over een levenstestament?

Na het opmaken van een levenstestament bewaart de notaris de notariële akte in de kluis. Van het afschrift van een levenstestament kan de desbetreffende persoon bepalen wie hiervan tevens een afschrift dient te ontvangen. Over het algemeen wordt aangeraden de gevolmachtigden vooraf op de hoogte te stellen. Hierbij is het niet direct noodzakelijk om het afschrift met alle details te delen.

Wat kost een levenstestament?

De kosten voor een levenstestament worden gerekend per uur en is afhankelijk of er reeds een digitaal nalatenschap dossier aanwezig is. Kijk onder tarieven voor meer informatie.