Register Executeur – vraag en antwoord:

Wat doet een Register Executeur?

Een Register Executeur is bij testament benoemd en regelt de afwikkeling van een nalatenschap. De overledene heeft in het testament vastgelegd wat de taken en bevoegdheden van de Register Executeur zijn. Er zijn drie soorten executeurs:

  • Begrafenisexecuteur
  • Executeur (ook wel beheers executeur genoemd)
  • Executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Deze indeling van executeurs wordt ook wel aangeduid met één, twee of drie sterren. De één ster executeur is de begrafenisexecuteur, de twee sterren executeur is de beheersexecuteur en de drie sterren executeur is de executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

De begrafenisexecuteur: na het overlijden moet een uitvaart geregeld worden en meestal wordt dit gedaan door de nabestaanden. Een begrafenisexecuteur regelt alleen de uitvaart en heeft de bevoegdheid om de kosten te maken die nodig zijn voor het verzorgen van de uitvaart. Bij alleenstaanden, of als de nabestaanden woonachtig zijn in het buitenland of bijvoorbeeld als er onenigheid is tussen de nabestaanden wordt vaak een begrafenisexecuteur benoemt in het testament

De begrafenisexecuteur regelt o.a. het contact met de uitvaartverzorger om de uitvaart te laten verlopen volgens de wensen van de overledene. De begrafenisexecuteur is voor de uitvaartverzorger de contactpersoon en opdrachtgever voor het regelen en verzorgen van de uitvaart. Vanwege de tijd tussen de uitvaart en inzage van het testament voor de nabestaanden is het verstandig om de uitvaartwensen niet alleen in een testament op te nemen maar ook bijvoorbeeld in een levenstestament of digitaal nalatenschap dossier. Dit voorkomt onnodig wachten en geeft de nabestaanden helderheid omtrent de uitvaartwensen van de overledene.

De Executeur: is degene die de afwikkeling van de nalatenschap regelt. Een executeur wordt bij testament benoemd. In het testament heeft de overledene vastgelegd wat de taken en bevoegdheden van de executeur zijn. De executeur is verantwoordelijk om vrij snel na overlijden een boedelbeschrijving te maken. In dit overzicht worden alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden beschreven.

Formeel gezien heeft de executeur twee taken: het beheren van (de goederen van) de nalatenschap en het betalen van schulden (vereffening) van de nalatenschap. Het is de verantwoordelijkheid van de executeur om de erfgenamen op de hoogte te stellen en houden van relevante zaken, rekening en verantwoording af te leggen.

Werkzaamheden van een executeur zijn bijvoorbeeld: het opzeggen van abonnementen en verzekeringen, het laten taxeren van de inboedel en de woning, het regelen van een goed onderkomen van de huisdieren, het betalen van schulden, het uitkeren van legaten en het indienen van de aangifte erfbelasting. De daadwerkelijke verdeling van de bezittingen, zoals geld, de woning en andere waardevolle zaken ligt bij de erfgenamen.

De Executeur-afwikkelingsbewindvoerder: heeft naast dezelfde taken als de executeur een aantal aanvullende bevoegdheden. Bij het beheren gaat het vaak ook om het verdelen van de erfenis of het overdragen van onroerend goed. Deze bevoegdheden worden opgenomen in het testament.

De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft de verantwoordelijkheid om de gehele nalatenschap te regelen en af te wikkelen. Hierbij valt te denken aan leegruimen en verkopen van de woning, acties ondernemen om voortzetting van het bedrijf te borgen of het begeleiden van de verkoop van het bedrijf. Als afsluitende taak moet de executeur-afwikkelingsbewindvoerder de erfgenamen op de hoogte te stellen van relevante zaken, rekening en verantwoording af te leggen.

Wie helpt er als de Register Executeur is verhinderd, ziek of met vakantie is?

De Stichting RegisterExecuteur helpt bij calamiteiten en kan de werkzaamheden van de RegisterExecuteur overnemen. Hierdoor kan de Register Executeur zijn klanten garanderen dat zijn werkzaamheden op dezelfde wijze worden voortgezet.

Hoe blijven en worden de nabestaanden op de hoogte gesteld van de voortgang?

Via het digitaal nalatenschapsdossier kunnen nabestaanden op een efficiënte en gedetailleerde wijze de voortgang van de afwikkeling van een nalatenschap volgen.

Wat is een digitale nalatenschapsdossier?

Via het digitaal nalatenschapsdossier hebben nabestaanden via hun persoonlijke toegangscode doorlopend toegang tot dit digitale dossier. In het digitaal nalatenschapsdossier wordt de meest relevante informatie en documentatie ten aanzien van een nalatenschap digitaal vastgelegd. Hierbij valt te denken aan het testament, eventuele huwelijksvoorwaarden, uitvaartwensen, een beschrijving van de (in)boedel, registratie van bezittingen en schulden en bijvoorbeeld abonnementen.

Het digitaal nalatenschapsdossier voldoet aan de hoogste veiligheid- en beveiligingseisen, is uitermate goed beveiligd en zodanig versleuteld dat niemand anders er toegang toe heeft. Ook de dienstverlener als service provider niet. Na overlijden kunnen alleen de mensen die leesrechten zijn toegekend het digitaal nalatenschapsdossier bekijken. Derde partijen kunnen in geen enkel geval het digitaal nalatenschapsdossier raadplegen.

Hoe blijft de Register Executeur op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?

De Register Executeur blijft aan de hand van permanente educatie op de hoogte van ontwikkelingen die van invloed zijn. Het actualiseren van vakkennis d.m.v. bijscholen gebeurt bijvoorbeeld door (avond-)onderwijs, zelfstudie, het bijwonen van congressen, de maandelijkse e-nieuwsbrief van de Stichting RegisterExecuteur en deelnemen aan (wetenschappelijke) internetfora.

De Register Executeur wordt bij de voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen ondersteund door de Expertisedesk van de Stichting RegisterExecuteur.

Wat kost een Register Executeur?

De kosten voor een Register Executeur worden gerekend per uur en zijn afhankelijk van de nalatenschap en of er reeds een digitaal nalatenschap dossier aanwezig is.

Interventio werkt met een coulanceregeling voor mensen die een Register Executeur niet kunnen betalen en niet in aanmerking komen voor een subsidie. Kijk onder tarieven voor meer informatie.