Privacy

Privacyverklaring Interventio BV. Erfrecht. Mediation. Vertrouwenspersoon. Levenstestament. ErfrechtExecuteur. Interventio. Privacyverklaring Interventio BV

Deze verklaring informeert hoe Interventio BV persoonsgegevens behandeld betreffende de verleende dienstverlening, bezoek aan de website en/of het delen van informatie en/of gegevens via persoonlijk contact, e-mail, telefoon en post.

Contactgegevens:
Interventio BV
Kea Boumanstraat 92
1095 MA te Amsterdam
www.interventio.nl en info@acmp.nl
De functionaris gegevensbescherming van Interventio BV is te bereiken via dit e-mailadres.

Dienstverlening Interventio BV
Interventio BV vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende aangelegenheden:
i) het uitvoeren van werkzaamheden zoals advisering, ad-interim management
coaching, consultancy, intervisie, mediation, supervisie, training en
vertrouwenspersoon;
ii) om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
iii) voor werkzaamheden waar de opdrachtgever specifiek toestemming voor geeft.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen gebruikt, anders dan zoals hierboven benoemd.

Persoonsgegevens
Interventio BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website van Interventio BV heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over/van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Interventio BV kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Interventio BV zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over/van een minderjarige, neem dan contact op via info@acmp.nl, vervolgens wordt deze informatie verwijderd.

Doel, basis en grondslag verwerken van persoonsgegevens
Interventio BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van een nieuwsbrief;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om gewenste dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om de diensten aan u af te leveren en te factureren;
– Interventio BV analyseert het gedrag van bezoekers op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op bepaalde voorkeuren.

Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Interventio BV niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, voor het uitoefenen van taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten. Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de archiefwet zijn van toepassing. Voortvloeiend uit de maximale verjaringstermijn hanteert Interventio BV de bewaartermijn van 20 jaar.

Rechten ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door Interventio BV worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een aanvraag per e-mail via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Vervolgens voorafgaand aan het inwilligen van de aanvraag, wordt u benaderd door Interventio BV om u te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

  • Recht van inzage van de betrokkene: u kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens door Interventio BV zijn verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor er niet op uw verzoek in kan worden gegaan. Hierover wordt u geinformeerd;
  • Recht op rectificatie: wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen;
  • Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’): wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.
  • Recht op beperking van de verwerking: wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door Interventio BV wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen;
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Beperkingen van rechten o.b.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Interventio BV stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hiervan via een e-mail op de hoogte gesteld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Interventio BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Interventio BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Interventio BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Interventio BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website van Interventio BV bent geïnformeerd over deze cookies en is toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Interventio BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens
Interventio BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@acmp.nl